Voda – stupen-akcnosti stredny-velky – obdobie leto ( 3 )