Voda – stupen-akcnosti maly-stredny – obdobie leto ( 3 )